05.02.15.13.07.30
potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015

05.02.15.13.06.30 potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.06.30
potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.07.30 potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.07.30
potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.08.30 potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.08.30
potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.09.30 potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015
05.02.15.13.09.30
potloodtekeningen op mylar / pencil drawing om mylar, 91,5x 52cm, 2015